Regulamin

REGULAMIN SERWISU iKLASYKI

 

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z Usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem www.iklasyki.pl, w zakładce: Regulamin.

 

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

 

SPIS TREŚCI

 

DEFINICJE.. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 2

SERWIS ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.. 2

REKLAMACJE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY.. 5

DANE OSOBOWE ORAZ COOKIES.. 6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 9

OFERTY I UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. 10

ZAKUP ODPŁATNYCH USŁUG.. 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 12

 

DEFINICJE

 

Dodaj ogłoszenie – Usługa umożliwiająca Użytkownikowi dodanie w Serwisie Ogłoszenia, w ramach którego Użytkownik w sposób samodzielny określa warunki sprzedaży bądź najmu samochodu albo motocykla,

Dodaj specjalistę - Usługa umożliwiająca Użytkownikowi dodanie w Serwisie Ogłoszenia, w ramach którego Użytkownik w sposób samodzielny określa warunki usług świadczonych przez wskazanego specjalistę,

Dodaj wydarzenie - Usługa umożliwiająca Użytkownikowi dodanie w Serwisie informacji o wydarzeniu związanym z branżą motoryzacyjną,

Formularz kontaktowy – Usługa umożliwiająca kontakt Użytkownika z Usługodawcą poprzez wysłanie komunikatu tekstowego w formie elektronicznej

Konto – Usługa umożliwiająca założenie w Serwisie przez Użytkownika indywidualnego konta za pośrednictwem którego możliwe jest dodawanie Ogłoszeń wraz ze zdjęciami, ich edycji oraz wyróżniania

Ogłoszenie – określona przez Użytkownika oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego albo zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży lub najmu samochodu albo motocykla, zamieszczona w ramach Serwisu,

Regulamin–niniejszy dokument z dnia 01.09.2020 r.

Serwis – platforma internetowa www.iklasyki.plza pomocą której,Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Umowa–umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami przewidzianymi przez Regulamin

Usługodawca – iKlasyki.pl, ul. Poznańska 2, 63-200 Jarocin, kontakt@iklasyki.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną korzystająca z Serwisu

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis działający pod adresem www.iklasyki.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@iklasyki.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: iKlasyki.pl, ul. Poznańska 2, 63-200 Jarocin.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje zamieszczane w Serwisie dotyczące odpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 5. Serwis jest platformą ogłoszeniową za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zamieszczania własnych Ogłoszeń związanych z branżą motoryzacyjną.

 

 

 • 2

SERWIS ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących Usług:
 • Dodaj ogłoszenie – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przystąpieniem przez Użytkownika do wypełnienia elektronicznego formularza w celu umieszczenia w Serwisie na określony czas, oferty sprzedaży bądź najmu samochodu albo motocykla;
 • Dodaj wydarzenie – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przystąpieniem przez Użytkownika do wypełnienia elektronicznego formularza w celu umieszczenia w Serwisie na określony czas, ogłoszenia o wydarzeniu związanym z tematyką Serwisu;
 • Dodaj specjalistę – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przystąpieniem przez Użytkownika do wypełnienia elektronicznego formularza w celu umieszczenia w Serwisie na określony czas, ogłoszenia o usługach podmiotów lub osób trzecich;
 • Newsletter – usługa cykliczna rozpoczynająca się wraz z podaniem imienia oraz adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika,po zarejestrowaniu się w portalu, umożliwiająca otrzymywanie wiadomości elektronicznych dotyczącychogłoszeń i wydarzeń zamieszczanych w Serwisie;
 • Konto – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przesłaniem przez Użytkownika zgłoszenia założenia Konta w Serwisie, po uprzednim wypełnieniu stosownych pól oraz podaniu danych niezbędnych do założenia Konta, a także po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu;
 • Formularz kontaktowy – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przesłaniem przez Użytkownika wiadomości elektronicznej w ramach formularza dostępnego w Serwisie.
 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §1 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu oraz podaniu odpowiednich danych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 4. Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Regulaminu Serwisu przez Użytkownika.
 6. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
 7. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkowników w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 8. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 9. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub Usług innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz Usług, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
 11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu lub usunąć treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie.
 12. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne bądź odpłatne. Informacja o odpłatności jest widoczna w Serwisie w ramach danej Usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów, o czym Usługodawca informuję Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. W przypadku wprowadzenia odpłatności za Usługę Dodaj ogłoszenie, aktywne Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie uprzednio pozostają nieodpłatnie w Serwisie do momentu upływu terminu na który zostały zamieszczone.
 13. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
 • naruszających prawa i dobra osób trzecich,
 • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
 • propagujących pornografię lub przemoc,
 • niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
 1. Użytkownik może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 2. W razie zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających postanowienia §1 ust. 14 – 15, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.
 3. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 1 pkt 1) jest możliwe po uprzednim założeniu konta w Serwisie przez Użytkownika.
 4. Konto Użytkownika jest tworzone poprzez zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem zakładki „Logowanie”.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp funkcjonalności Serwisu na własne żądanie, po podaniu informacji i danych wskazanych w §4 ust. 3 pkt 1)oraz po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości elektronicznej zawierającej link aktywacyjny konta oraz Regulamin Serwisu. Po kliknięciu w link aktywacyjny, Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik może wysłać za pośrednictwem Serwisu prośbę o przypomnienie hasła do konta, korzystając z pola „Odzyskaj hasło”. W tym celu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika wskazanego podczas zakładania konta.
 7. Użytkownik może zmienić hasło do konta korzystając z ustawień dostępnych w ramach Usługi Konto. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 8. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno konto na raz. Z jednego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu do konta, może jednocześnie korzystać tylko jeden Użytkownik.

 

 

 

 

 

 • 3

REKLAMACJE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego dokumentu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Użytkowników ponad wymogi ustawowe.
 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę Użytkownik może składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@iklasyki.pl lub korespondencyjnie na adres: iKlasyki.pl ul. Poznańska 2, 63-200 Jarocin.
 3. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej);
 • przedmiot reklamacji;
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Wymogi podane w §2 ust. 3 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 3. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować Regulamin Serwisu oraz Politykę prywatności, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany przez niego w reklamacji.
 5. Procedura reklamacyjna wskazane w §3 ust. 3-7 niniejszego paragrafu dotyczy reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Umowy. Postępowanie reklamacyjne dotyczące rękojmi lub gwarancji związanych ze sprzedażą, najmem bądź świadczeniem usług, których ogłoszenia publikowane są w Serwisie, regulowane jest przez osoby lub podmioty które te ogłoszenia zamieściły, nie zaś przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli, na świadczenie wszystkich Usług lub tylko niektórych z nich, poprzez zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną ze stosownym żądaniem na adres Usługodawcy:kontakt@iklasyki.pl.
 7. Wypowiedzenie, o którym mowa w §3 ust. 9 nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów zawartych z podmiotami trzecimi za pośrednictwem Serwisu, na podstawie których Użytkownik nabył bądź wynajął rzeczy lub otrzymał usługę.
 8. Usługodawca nie ma wpływu na interakcje Użytkownika z innymi Użytkownikami poprzez Serwis. Dotyczy to między innymi ustalenia warunków umów sprzedaży, najmu bądź świadczenia usług, płatności, zgodności Ogłoszeń z rzeczywistym stanem rzeczy, oraz wszelkich innych warunków, postanowień, gwarancji i oświadczeń związanych z takimi działaniami. Odbywają się one wyłącznie pomiędzy Użytkownikami. Użytkownik akceptuje fakt, iż Usługodawca nie ma wpływu na jakiekolwiek szkody lub straty poniesione na skutek takich działań przez Użytkowników. Usługodawca nie jest zobowiązany angażować się w spory pomiędzy Użytkownikami, choć dokłada starań, aby Ogłoszenia spełniały wymagania przewidziane prawem, a spory pomiędzy Użytkownikami były wyjaśniane w sposób polubowny.
 9. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkowników, a także nie ma wpływu na jakość, bezpieczeństwo lub legalność rzeczy bądź usług będących przedmiotem Ogłoszeń, prawdziwości i rzetelności danych podawanych przez Użytkowników.
 10. Kwestie związane z ustaniem stosunków prawnych zawieranychpomiędzy Użytkownikami w ramach umówsprzedaży, najmu czy świadczenia usług regulują pomiędzy sobą wyłącznie Użytkownicy, w zgodzie z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
 11. Użytkownik będący konsumentem ma prawo bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia tj. potwierdzenia rejestracji konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Do skutecznego odstąpienia wystarczające jest wysłanie przed upływem terminu odstąpienia, stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@iklasyki.pl. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia określonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Po otrzymaniu oświadczenia Usługodawca niezwłocznie przesyła do Użytkownika na jego adres elektroniczny potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po odstąpieniu Usługodawca zwraca Użytkownikowi niezwłocznie na jego konto bankowe dokonane przez niego płatności pomniejszone o wartość świadczeń zrealizowanych do dnia odstąpienia. Uprawnienie Użytkownika wskazane w niniejszym ustępie obowiązuje jedynie wówczas, gdy na dzień zawarcia Umowy Usługodawca posiada status przedsiębiorcy w związku z oferowaniem odpłatnych Usług w ramach Serwisu.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 4

DANE OSOBOWE ORAZ COOKIES

 

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 2. Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe lub dane osobowe osób trzecich.
 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 • Dla Usługi Załóż konto – imię albo nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie: numer telefonu
 • Dla Usługi Newsletter – adres poczty elektronicznej;
 • Dla Usługi Dodaj ogłoszenie – imię albo nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie: numer telefonu
 • Dla Usługi Dodaj wydarzenie - imię albo nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie: numer telefonu
 • Dla Usługi Dodaj specjalistę – imię albo nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie: numer telefonu
 • Dla Usługi Formularz kontaktowy – imię, adres poczty elektronicznej,
 • Dla wszystkich Usług w Serwisie – adres IP Użytkownika.
 1. Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • Podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz dalszej realizacji tej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • Przesyłania informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika za pośrednictwem Usługi Newsletter przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • Innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:

- rozliczenia z Użytkownikiem świadczeń wynikających z odpłatnych Usług, 

- ochrony praw osób trzecich,

- zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń,

- dokonywania pomiarów statystycznych,

- prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy bądź korzystania z Usług.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody bądź wyrażenie sprzeciwu następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.
 3. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu. Usługodawca nie jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazanych przez nich pomiędzy sobą, w związku z dokonaniem bądź chęcią dokonania czynności prawnych związanych z Ogłoszeniami.
 4. Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 5. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją umów, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO. Wskazane podmioty będą wówczas odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług lub stosunków prawnych powstałych w wyniku skorzystania z funkcjonalności Serwisu oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu, a także przez czas trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 9. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. Do zabezpieczeń tych należą w szczególności:
 • system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkowników korzystających z Usług, szyfrowane są przy użyciu co najmniej 32-bitowego klucza protokołu SSL
 • system kontroli dostępu do danych – jedynie Użytkownik, Usługodawca oraz upoważnione przez niego osoby bądź podmioty, mają dostęp do danych.
 1. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są Usługodawcy informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
 2. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookies, localstorage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych, w następujących celach:
 • Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie – pliki cookies wykorzystywane są w celach wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym nieuprawnionemu korzystaniu z Serwisu, a także w celu umożliwienia korzystania z Usług Serwisu, dla których wymagane jest logowanie;
 • Funkcjonalność – pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp.
 • Analityka – pliki cookies wykorzystywane są do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników; w tym celu Serwis wykorzystuje także usługę stron trzecich (np. Google Analytics), dzięki której uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.
 • Reklama – pliki cookies wykorzystywane są w celu badania wyborów dokonywanych przez Użytkowników w Serwisie, zainteresowań konkretnymi towarami, usługami lub treściami pochodzącymi od Usługodawcy, w celu zbudowania profilu jego zachowań pozwalającego na lepsze dopasowanie produktów lub treści podczas kolejnych wizyt w Serwisie, a także w celu wyświetlania treści reklamowych pochodzących od Usługodawcy, gdy Użytkownik przegląda inne strony w Internecie; cookies reklamowe wykorzystywane są jedynie dla potrzeb marketingu własnego Usługodawcy, z wyłączeniem podmiotów trzecich, zaś profilowanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, lecz nie wywołuje dla Użytkowników skutków prawnych ani nie wpływa na nich istotnie.
 1. Dane zapisane w plikach cookies, o których mowa w §4 ust. 15 pozyskiwane są automatycznie, przy czym Użytkownik może, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym, samodzielnie zarządzać plikami cookies. Użytkownik może zdecydować o zablokowaniu plików cookies bądź wyłączeniu niektórych ich rodzajów, w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie obsługi plików cookies może powodować niemożność lub trudności w korzystaniu z Serwisu lub poszczególnych jego Usług. Wyrażenie sprzeciwu wobec profilowania Użytkownika do celów wskazanych w §4 ust. 15 pkt 4), w tym poprzez ustawienia przeglądarki z której korzysta Użytkownik, będzie skutkować dalszym wyświetlaniem reklam Usługodawcy, lecz nie opartych na danych pozyskanych od Użytkownika na podstawie sposobu korzystania z Serwisu.
 2. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zaleca się zaznajomienie ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.
 3. Użytkownik informowany jest o fakcie korzystania przez Usługodawcę z technologii plików cookies po wejściu przez Użytkownika na stronę główną Serwisu wraz z odesłaniem do niniejszej Polityki prywatności.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe wykorzystywane przetwarzane przez Usługodawcę nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

 

 • 5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Serwis oraz jego funkcjonalności są objęte ochroną wynikającą z praw własności intelektualnej, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. W ramach świadczenia Usług są lub mogą być udostępniane treści nienależące do Usługodawcy. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił.
 4. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.
 5. Wszelkie opisy lub zdjęcia rzeczy bądź usług będących przedmiotem Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie pochodzą od Usługodawcy i powinny być umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, mających na celu przekazanie innym Użytkownikom wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu tych rzeczy bądź usług.
 6. Usługodawca ma prawo usunąć z Serwisu treści i zdjęcia Użytkowników co do których powziął informacje, iż mogą one naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich lub które naruszają postanowienia Regulaminu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania w Serwisie jedynie treści informacyjnych oraz zdjęć o charakterze rejestracyjnym, nie stanowiących utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Jednak, w przypadku umieszczenia przez Użytkownika w Serwisie utworów, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Licencja, o której mowa w §5 ust. 7, jest udzielana bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych oraz ma charakter nieodpłatny. Użytkownik oświadcza, że jest uprawiony do udzielenia licencji, o której mowa w §5 ust. 7.

 

 • 6

OFERTY I UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

 

 1. Przedmiotem Ogłoszeń mogą byćsamochody oraz motocykle, dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami prawa na terytorium Unii Europejskiej, będące pojazdami klasycznymi, przyszłym pojazdami klasycznymi, pojazdami w wersjach limitowanych, pojazdami zachowanymi w wyjątkowym stanie lub tzw. youngtimerami. Wskazane pojazdy muszą mieć co najmniej 25 lat lub zbliżać się do tej granicy wieku, z wyjątkiem pojazdów w wersjach limitowanych oraz w wyjątkowym stanie.
 2. Dodawać Ogłoszenia mogą tylko Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie.
 3. Osoba publikująca w imieniu Użytkownika będącego podmiotem gospodarczym Ogłoszenie z ofertą potwierdza, iż jest umocowana do jej złożenia w imieniu tego Użytkownika.
 4. Podmiotem umieszczającym Ogłoszenie w Serwisie, który jest za nią odpowiedzialny jest Użytkownik. Użytkownik kształtuje w sposób dowolny warunki sprzedaży bądź najmu. Użytkownik obowiązany jest do poprawiania błędów i nieścisłości zawartych w Ogłoszeniu. Powyższe dotyczy również usług oferowanych w ramach Usługi Dodaj specjalistę.
 5. Użytkownik dodający Ogłoszenie bądź korzystający z Usługi Dodaj specjalistę zobowiązany jest podać dane umożliwiające dalszy kontakt z nim przez innych potencjalnie zainteresowanych Użytkowników.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do wystawiania Ogłoszeń rzeczy co do których przysługuje mu prawo ich sprzedaży bądź wynajmowania, nieobciążonych ukrytymi wadami fizycznymi bądź prawnymi. W przypadku wad fizycznych rzeczy bądź obciążeń prawnych, Użytkownik jest zobowiązany odnotować tę okoliczność wraz z wyjaśnieniem.
 7. Użytkownik może w Ogłoszeniach zamieścić zdjęcia z zastrzeżeniem, że zdjęcia te powinny odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy na dzień dodania Ogłoszenia. Zdjęcia mogą być dodawane w formatach: JPG lub PNG, w rozmiarze nie większym niż 4MB na jedno zdjęcie.
 8. Jedno Ogłoszenie może obejmować tylko jeden przedmiot najmubądź sprzedaży. Części składowe rzeczy oraz jej przynależności wyszczególniane w Ogłoszeniu są traktowane wraz z rzeczą jako jeden przedmiot najmu bądź sprzedaży.
 9. Stroną umowy najmu bądź sprzedaży są Użytkownicy. Usługodawca nie jest pośrednikiem którejkolwiek stron, a jedynie udostępnia Serwis i opisane w Regulaminie Usługi.
 10. Opis Ogłoszenia powinien być jednoznaczny, prawdziwy i nie wprowadzający w błąd innych Użytkowników, a także, o ile to konieczne, zawierający lub odsyłający do postanowień związanych z ochroną praw konsumentów czy ochroną danych osobowych.
 11. Usługodawca ma prawo zablokować Ogłoszenie Użytkownika, przed lub po jego publikacji w Serwisie w sytuacji, gdy posiada informacje wskazujące na:
 • niezgodne z prawem działanie Użytkownika;
 • sfałszowanie konta Użytkownika, który udostępnia Ogłoszenie;
 • pochodzenie przedmiotu Ogłoszenia z kradzieży.
 1. Usługodawca po wpłynięciu Ogłoszenia dokonuje jego analizy pod kątem zgodności z prawem, wymaganiami Regulaminu w tym warunkami wskazanymi w §6 ust. 1, a następnie dokonuje jego zatwierdzenia bądź je odrzuca. Informacja o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu Ogłoszenia jest przesyłana Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 2. Ogłoszenia odpłatne, są zamieszczane w Serwisie po zatwierdzeniu oraz odnotowaniu przez Usługodawcę dokonania płatności przez Użytkownika.
 3. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres 30 dni od daty jego zamieszczenia w Serwisie, po czym istnieje możliwość odświeżenia ogłoszenia na okres kolejnych 30 dni.
 4. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem Serwisu oraz względem innych Użytkowników.

 

 • 7

ZAKUP ODPŁATNYCH USŁUG

 

 1. Odpłatne Usługi świadczone są zawsze na wyraźne żądanie Użytkownika, po uiszczeniu przez niego stosownej opłaty, zgodnej z cennikiem dostępnym w Serwisie.Ceny określone w cenniku zawierają w sobie podatku od towarów i usług.
 2. Świadczenie którejkolwiek z odpłatnych Usług odbywa się w ramach Umowy. Odpłatna Usługa zostaje zamówiona w ramach funkcjonalności Konta, po określeniu przez Użytkownika parametrów Usługi, kliknięciu przez niego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości do Użytkownika w ramach Serwisu (potwierdzenie zamówienia Usługi).
 3. Opłaty z tytułu zamówionych Usług Użytkownik uiszcza niezwłocznie z góry,za pośrednictwem operatora płatności wskazanego przez Usługodawcę lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia Usługi.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów w szczególności: zmiana stanu prawnego, powstanie zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, których nie mógł on przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, mających wpływ na realizację Usług, poprawienie błędów bądź nieścisłości w Regulaminie mających wpływ na świadczenie Usług. W przypadku  zmiany  Regulaminu,  jego  doręczenie  Użytkownikowi  odbywać  się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu daje Użytkownikowi możliwość wypowiedzenia Umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy zawartej przed wejściem w życie nowego regulaminu oraz warunków na jakich Użytkownik skorzystał z Usług przed zmianą regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu oraz Umowy jest prawo polskie.
 5. W przypadku sporów wynikłych z Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 --